Rejestry Naczelnej Izby Aptekarskiej

  

Naczelna Izba Aptekarska prowadzi następujące rejestry:

- Rejestr potwierdzeń prawa wykonywania zawodu farmaceuty na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w odniesieniu do obywateli państwa członkowskiego Unii Europejskiej

- Rejestr ukaranych

- Centralny Rejestr Farmaceutów Rzeczypospolitej Polskiej.
________________
Podstawa prawna:
Ustawa o izbach aptekarskich z dnia 19 kwietnia 1991 roku (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1419)


Art. 4b.


1. Prawo wykonywania zawodu farmaceuty w odniesieniu do obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej stwierdza Naczelna Rada Aptekarska, jeżeli osoba ta:

  1. posiada dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji uprawniających do wykonywania zawodu farmaceuty, wydany przez państwo członkowskie Unii Europejskiej
  2. spełnia wymagania określone w art. 4 pkt 2 i 3;
  3. złoży oświadczenie, że posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania zawodu farmaceuty.Art. 60.


1. Naczelna Rada Aptekarska prowadzi rejestr ukaranych.
2. Informacji o ukaraniu udziela się organom izb aptekarskich oraz osobom i instytucjom posiadającym lub mogącym wykazać interes prawny w uzyskaniu takich informacji.
2a. Informacji o ukaraniu okręgowa rada aptekarska jest obowiązana udzielić na wniosek odpowiednich władz lub organizacji innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

 

Art. 39.

1. pkt 15 - Naczelna Rada Aptekarska kieruje działalnością samorządu aptekarskiego w okresie między Krajowymi Zjazdami Aptekarzy, a w szczególności:
15) prowadzi Centralny Rejestr Farmaceutów Rzeczypospolitej Polskiej.

Podstawa prawna: Ustawa o izbach aptekarskich z dnia 19 kwietnia 1991 roku (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1850)

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 05:41 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 05:50 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. niedziela, 24 luty 2019 22:19 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. niedziela, 24 luty 2019 22:39 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. niedziela, 24 luty 2019 22:40 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. środa, 05 luty 2020 09:49 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. czwartek, 20 luty 2020 12:06 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. niedziela, 28 maj 2023 16:01 Marcin Cholewiński