Art. 7 ustawy o izbach aptekarskich określa główne zadania, należące do samorządu aptekarskiego. Jest to w szczególności:

1)  reprezentowanie zawodu aptekarza i obrona jego interesów;
2)  troska o zachowanie godności i niezależności zawodu;
3)  kodyfikowanie, krzewienie i strzeżenie zasad etyki i deontologii zawodowej;
4)  integracja środowiska zawodowego;
5)  sprawowanie pieczy i nadzoru nad wykonywaniem zawodu;
6)  współdziałanie z organami administracji publicznej, związkami zawodowymi i samorządami zawodowymi oraz innymi organizacjami społecznymi w sprawach związanych z wykonywaniem zawodu i innych dotyczących farmacji, a mających wpływ na ochronę zdrowia publicznego;
7)  współpraca z towarzystwami naukowymi, szkołami wyższymi i jednostkami badawczo-rozwojowymi w kraju i za granicą;
8)  prowadzenie działalności samopomocowej oraz innych form pomocy materialnej dla członków samorządu i ich rodzin;
9)  zajmowanie stanowiska w sprawach organizacji ochrony zdrowia i gospodarki produktami leczniczymi;
9a)  udzielanie informacji dotyczących zasad wykonywania zawodu, zasad etyki zawodowej, przepisów dotyczących ochrony zdrowia i ubezpieczeń społecznych;
10)  wykonywanie innych zadań określonych odrębnymi przepisami. 

Zadania określone powyżej samorząd aptekarski wykonuje w szczególności przez:

1)  stwierdzenie prawa wykonywania zawodu aptekarza;
2)  prowadzenie rejestru farmaceutów;
3) (uchylony)
4)  współdziałanie w sprawach specjalizacji zawodowej;
5)  udział w komisjach konkursowych na stanowiska określone w odrębnych przepisach;
6)  opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących produktów leczniczych, aptek i wykonywania zawodu aptekarza2) oraz występowanie z wnioskiem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej;
7)  wydawanie opinii w sprawach udzielania lub cofania zezwoleń na prowadzenie aptek lub hurtowni;
8) (uchylony)
9)  opiniowanie i wnioskowanie w sprawach kształcenia przed- i podyplomowego farmaceutów i techników farmaceutycznych;
10)  prowadzenie badań dotyczących służb farmaceutycznych i wykonywania zawodu aptekarza2);
11)  występowanie w obronie interesów indywidualnych i zbiorowych członków izb aptekarskich;
12)  sprawowanie sądownictwa dyscyplinarnego w zakresie odpowiedzialności zawodowej aptekarzy2) oraz sądownictwa polubownego;
13)  prowadzenie działalności gospodarczej, wydawniczej i zarządzanie majątkiem izby.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 01:35 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 01:40 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 01:41 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 15 lipiec 2019 05:04 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 15 lipiec 2019 05:04 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 15 lipiec 2019 05:06 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 15 lipiec 2019 05:07 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 15 lipiec 2019 05:07 Marcin Cholewiński