Informacja dla cudzoziemców ubiegających się o uznanie kwalifikacji zawodowych w zakresie farmacji w Polsce

         

I. Zgodnie z brzmieniem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (Dz.U. z 2021 r. poz. 97), która weszła w życie 16 kwietnia 2021 roku, kwalifikacje do wykonywania zawodu farmaceuty w Polsce posiada między innymi osoba, która:

1)  posiada dyplom wydany przez państwo inne niż państwo członkowskie, potwierdzający ukończenie co najmniej pięcioletnich studiów na kierunku farmacja, obejmujących co najmniej sześciomiesięczną praktykę zawodową w aptece, uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za równoważny z dyplomem i tytułem magistra farmacji uzyskiwanym w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami o szkolnictwie wyższym i nauce oraz potwierdzający, że spełnione zostały minimalne wymagania dotyczące kształcenia określone w przepisach prawa Unii Europejskiej (art. 5 ust. 1 pkt 4),  albo

2) posiada dyplom farmaceuty wydany w innym państwie niż państwo członkowskie, poświadczający ukończenie co najmniej pięcioletnich studiów i świadectwo złożenia Farmaceutycznego Egzaminu Weryfikacyjnego (art. 5 ust. 1 pkt 7).

 

W odniesieniu do punktu 1 wymienionego wyżej należy wskazać na możliwość uznania dyplomu ukończenia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej za równoważny z dyplomem i tytułem magistra farmacji uzyskiwanym w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami o szkolnictwie wyższym i nauce, czyli tzw. nostryfikacją dyplomu na polskiej uczelni medycznej, posiadającej wydział farmaceutyczny. W tym celu należy zwrócić się do Dziekanatu wybranego wydziału farmaceutycznego uczelni medycznej w celu uzyskania szczegółowych informacji o przebiegu procedury nostryfikacji.

Lista uczelni medycznych posiadających wydział farmaceutyczny

 1. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU, COLLEGIUM MEDICUM IM. LUDWIKA RYDYGIERA W BYDGOSZCZY Wydział Farmaceutyczny

 2. POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE Wydział Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej

 3. UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE Wydział Farmaceutyczny

 4. UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU Wydział Farmaceutyczny

 5. UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE Wydział Farmaceutyczny

 6. UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI Wydział Farmaceutyczny

 7. WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY Wydział Farmaceutyczny

 8. GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY Wydział Farmaceutyczny

 9. ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

 10. UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIU Wydział Farmaceutyczny

 11. UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKU Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

W odniesieniu do punktu 2 należy wskazać na art. 6 ustawy o zawodzie farmaceuty, zgodnie z którym uznania kwalifikacji farmaceuty uzyskanych w państwie niebędącym państwem członkowskim dokonuje na wniosek wnioskodawcy dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych, zwanego dalej „CEM”, po złożeniu FEW (Farmaceutyczny Egzamin Weryfikacyjny). Do FEW może przystąpić osoba, która uzyskała w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej dyplom farmaceuty, uprawniający w tym państwie do wykonywania zawodu farmaceuty, po ukończeniu, co najmniej pięcioletnich studiów.

Zgłoszenie do FEW następuje za pomocą złożonego wniosku zamieszczonego na stronie Centrum Egzaminów Medycznych www.cem.edu.pl

W celu uzyskania większej ilości informacji o egzaminie FEW należy skontaktować się z Centrum Egzaminów Medycznych.

II. Po uzyskaniu zaświadczenia o zdaniu FEW lub zaświadczenia o nostryfikacji dyplomu, należy zwrócić się do Naczelnej Rady Aptekarskiej.

III. Zgodnie z ustawą o zawodzie farmaceuty PWZ przyznaje się osobie, która m.in. posiada znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania zawodu farmaceuty. Obowiązek ten uważa się za spełniony, jeżeli wnioskodawca ukończył studia na kierunku farmacja w języku polskim lub uzyskał świadectwo dojrzałości po zdaniu egzaminu dojrzałości w języku polskim albo uzyskał inny dokument potwierdzający znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu farmaceuty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności gdy znajomość języka polskiego jest potwierdzona pozytywnym złożeniem egzaminu zorganizowanego i przeprowadzonego przez Naczelną Radę Aptekarską (NRA). Wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu z j. polskiego składa się do NRA. Zakres znajomości języka polskiego w mowie i w piśmie konieczny do wykonywania zawodu farmaceuty, sposób przeprowadzania i potwierdzania pozytywnego złożenia egzaminu, oraz wysokość opłaty za egzamin reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia.

IV. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomości języka polskiego w mowie i w piśmie w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu farmaceuty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  należy zwrócić się do NRA z wnioskiem o przyznanie prawa wykonywania zawodu farmaceuty.

Wniosek do pobrania tutaj (załącznik).

Do wniosku należy załączyć wymienione w załączniku dokumenty.

V. Po przedstawieniu kompletu wymaganych dokumentów Naczelna Rada Aptekarska, po dokonanej analizie, zdecyduje o przyznaniu farmaceucie Prawa Wykonywania Zawodu w Polsce.

VI. Po przyznaniu PWZ farmaceuta zobowiązany jest do złożenia ślubowania przed Prezesem Naczelnej Rady Aptekarskiej.

VII. Na koniec farmaceuta zobowiązany jest zgłosić się do wybranej przez siebie okręgowej izby aptekarskiej, na terenie której zamierza wykonywać zawód w Polsce, w celu wpisania do rejestru prowadzonego przez radę okręgowej izby aptekarskiej.

Po przyznaniu PWZ farmaceuci zyskują pełne prawo do wykonywania zawodu w Polsce.

Warunki przystąpienia do egzaminu z języka polskiego

Zakres wiedzy niezbędnej do zdania egzaminu z języka polskiego oraz wymagane dokumenty umożliwiające przystąpienie do egzaminu określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie potwierdzenia znajomości języka polskiego koniecznej do wykonywania zawodu farmaceuty na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (dokument do pobrania).

Niezbędne dokumenty

W celu dopuszczenia do egzaminu z języka polskiego należy dostarczyć do biura Naczelnej Izby Aptekarskiej (osobiście lub pocztą – listem poleconym) następujące dokumenty:

 1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu z języka polskiego, który powinien zawierać następujące dane wnioskodawcy:

  • imię (imiona) i nazwisko;

  • numer PESEL, a w przypadku jego braku – cechy dokumentu potwierdzającego tożsamość: nazwę i numer dokumentu oraz państwo jego wydania;

  • obywatelstwo (obywatelstwa);

  • adres do korespondencji, a także, jeżeli wnioskodawca je posiada, numer telefonu i adres poczty elektronicznej.

 2. Kopię dyplomu ukończenia studiów.

 3. Potwierdzenie wniesienia opłaty za przystąpienie do egzaminu.

Oryginały wskazanych powyżej dokumentów należy przedstawić Komisji Egzaminacyjnej w dniu egzaminu.

Terminy egzaminów

Terminy egzaminów z języka polskiego ustalane są każdorazowo po podjęciu przez Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej, uchwały w sprawie dopuszczenia do egzaminu z języka polskiego aptekarzy/farmaceutów cudzoziemców.

O terminie egzaminu z języka polskiego, wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie, nie później niż na 14 dni przed terminem egzaminu.

Opłaty

2023 roku opłata za egzamin z języka polskiego wynosi 1766,64 PLN.

Numer konta Naczelnej Izby Aptekarskiej na który należy wnieść opłatę:

Naczelna Izba Aptekarska
02-390 Warszawa, ul. Grójecka 186 lok.16

17 1240 1037 1111 0010 6835 1684

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. wtorek, 16 lipiec 2019 13:37 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. wtorek, 16 lipiec 2019 13:38 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. wtorek, 16 lipiec 2019 13:45 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. wtorek, 16 lipiec 2019 13:46 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. wtorek, 16 lipiec 2019 13:47 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. wtorek, 16 lipiec 2019 13:48 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. wtorek, 16 lipiec 2019 13:48 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. wtorek, 16 lipiec 2019 13:49 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. wtorek, 16 lipiec 2019 14:02 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. niedziela, 28 maj 2023 15:33 Marcin Cholewiński