Informacja dla osób z państw Unii Europejskiej ubiegających się o automatyczne uznanie kwalifikacji zawodowych w zakresie farmacji w Polsce

Flaga Unii Europejskiej

            

Zgodnie z art. 15 ust. 2. ustawy o zawodzie farmaceuty, w celu uzyskania prawa wykonywania zawodu farmaceuty obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz cudzoziemiec, który posiada kwalifikacje, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4-7 oraz ust. 4 ustawy o zawodzie farmaceuty, w celu uzyskania w Polsce Prawa Wykonywania Zawodu Farmaceuty przedstawia:

 1. wniosek o przyznanie Prawa Wykonywania Zawodu Farmaceuty obejmujący: imiona i nazwisko farmaceuty, nazwisko rodowe, obywatelstwo, adres do korespondencji, datę i miejsce urodzenia, posiadane kwalifikacje oraz informacje odnoszące się do wykonywania zawodu farmaceuty (do pobrania poniżej);

 2. dokumenty zawierające następujące informacje: imię (imiona) i nazwisko, obywatelstwo (obywatelstwa), adres do korespondencji, datę i miejsce urodzenia, posiadane przez nią kwalifikacje oraz informacje odnoszące się do wykonywania zawodu farmaceuty (kopia dowodu osobistego lub paszportu);

 3. dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji – oryginał lub potwierdzoną notarialnie kopię dyplomu wraz z jego tłumaczeniem na j. polski przez tłumacza przysięgłego;

 4. przedstawienie jednego z wymienionych poniżej dokumentów, wydanych przez właściwe organy państwa członkowskiego, którego farmaceuta jest obywatelem lub z którego przybywa, w zależności od sytuacji wnioskodawcy, potwierdzające (wraz z tłumaczeniem na j. polski):

 

 1. Świadectwo zgodności: zaświadczenie stwierdzające, że kwalifikacje spełniają zharmonizowane minimalne unijne wymogi w zakresie kształcenia (dyplom jest zgodny z Dyrektywą 2005/36/WE);

 2. Zaświadczenie dotyczące zmiany tytułu posiadanych kwalifikacji: dokument potwierdzający zmianę nazwy kwalifikacji, jeśli posiadane kwalifikacje spełniają zharmonizowane minimalne wymogi w zakresie wykształcenia, ale ich dokładnego tytułu nie ma na liście;

 3. Zaświadczenie o prawach nabytych: zaświadczenie potwierdzające wykonywanie zawodu co najmniej przez kolejne 3 lata w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wydania zaświadczenia.

 1. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;

 2. orzeczenie lekarskie potwierdzające posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie zawodu farmaceuty - za wystarczające w tym zakresie uznaje się dokumenty odnoszące się do stanu zdrowia, wymagane do wykonywania zawodu farmaceuty w państwie członkowskim, którego farmaceuta jest obywatelem lub z którego przybywa; jeżeli w tym państwie dokumenty tego rodzaju nie są wymagane, za wystarczające uważa się dokumenty wydane w tym państwie, odpowiadające dokumentom wydawanym w Rzeczypospolitej Polskiej (wraz z tłumaczeniem na j. polski); -

- takie dokumenty są ważne 3 miesiące od dnia ich wystawienia.

 1. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania zawodu farmaceuty, z uwzględnieniem art. 13 ust. 2 – dokument potwierdzający znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu farmaceuty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w szczególności - zaświadczenie o zdanym egzaminie z j. polskiego, przeprowadzonym przez NRA lub w przypadku posiadania obywatelstwa polskiego – świadectwo dojrzałości po zdaniu egzaminu dojrzałości w j, polskim;

Zakres wiedzy niezbędnej do zdania egzaminu z języka polskiego oraz wymagane dokumenty umożliwiające przystąpienie do egzaminu określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie potwierdzenia znajomości języka polskiego koniecznej do wykonywania zawodu farmaceuty na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

W celu dopuszczenia do egzaminu z języka polskiego należy dostarczyć do biura Naczelnej Izby Aptekarskiej (osobiście lub pocztą – listem poleconym) następujące dokumenty:

 1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu z języka polskiego, który powinien zawierać następujące dane wnioskodawcy:

 • imię (imiona) i nazwisko;

 • numer PESEL, a w przypadku jego braku – cechy dokumentu potwierdzającego tożsamość: nazwę i numer dokumentu oraz państwo jego wydania;

 • obywatelstwo (obywatelstwa);

 • adres do korespondencji, a także, jeżeli wnioskodawca je posiada, numer telefonu i adres poczty elektronicznej.

 • Kopię dyplomu ukończenia studiów.

 • Potwierdzenie wniesienia opłaty za przystąpienie do egzaminu.

W 2023 roku opłata za egzamin z języka polskiego wynosi 1766,634 PLN.

Numer konta Naczelnej Izby Aptekarskiej na który należy wnieść opłatę:

 

Naczelna Izba Aptekarska

02-390 Warszawa, ul. Grójecka 186 lok. 16

Numer rachunku: 17 1240 1037 1111 0010 6835 1684

 

Oryginały wskazanych powyżej dokumentów należy przedstawić Komisji Egzaminacyjnej w dniu egzaminu.

 

Terminy egzaminów z języka polskiego ustalane są każdorazowo po podjęciu przez Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej, uchwały w sprawie dopuszczenia do egzaminu z języka polskiego aptekarzy/farmaceutów cudzoziemców.

 

O terminie egzaminu z języka polskiego, wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie, nie później niż na 14 dni przed terminem egzaminu.

 

 1. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

 2. oświadczenie, że osoba nie została skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe;

 3. wypełnienie obowiązku wykazania nienagannej postawy etycznej, potwierdzającej, że swym dotychczasowym zachowaniem osoba daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu farmaceuty oraz przestrzegania zasad etyki i deontologii opracowanych przez Krajowy Zjazd Aptekarzy na podstawie art. 37 pkt 1 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich:

- przedstawienie dokumentu wydanego przez właściwe organy państwa członkowskiego, którego farmaceuta jest obywatelem lub z którego przybywa, potwierdzające, że obowiązujące w tym państwie wymagania dotyczące postawy etycznej do wykonywania zawodu farmaceuty zostały spełnione, a w szczególności, że nie zostało zawieszone lub odebrane prawo wykonywania zawodu farmaceuty oraz że osoba ta nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo z oskarżenia publicznego (Certificate of Current  Professional Status and Fitness to Practice History wraz z tłumaczeniem na j. polski);

- takie dokumenty są ważne 3 miesiące od dnia ich wystawienia.

 1. 2 zdjęcia paszportowe w wersji elektronicznej,

 

 1. dowód wniesienia opłaty – zgodnie z art. 14 ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego albo do podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej, zwanej dalej „decyzją w sprawie uznania kwalifikacji”, podlega opłacie w wysokości 35% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w roku wszczęcia postępowania.

Opłatę wnosi się na rachunek bankowy właściwego organu. Kwota ta do dnia 30.06.2023 r. wynosi 1221,50 zł.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. wtorek, 16 lipiec 2019 13:31 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. wtorek, 16 lipiec 2019 13:36 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. wtorek, 16 lipiec 2019 14:00 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. wtorek, 16 lipiec 2019 14:00 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. niedziela, 28 maj 2023 15:28 Marcin Cholewiński