Informacja dla osób z państw Unii Europejskiej ubiegających się o automatyczne uznanie kwalifikacji zawodowych w zakresie farmacji w Polsce

Flaga Unii Europejskiej

            Dyrektywę 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz.Urz.UE.L 2005 Nr 255, str. 22) stosuje się wobec wszystkich obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli w tych państwach, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, kwalifikacje do wykonywania zawodu farmaceuty, a zamierzają wykonywać zawód farmaceuty na terenie Polski.

Naczelna Rada Aptekarska uznaje kwalifikacje formalne nabyte w UE oraz przyznaje prawo wykonywania zawodu farmaceuty, a wskazana przez wnioskodawcę okręgowa izba aptekarska dokonuje wpisu do rejestru farmaceutów i na listę swoich członków, po ustaleniu, że osoba występująca z wnioskiem i właściwymi załącznikami odpowiada następującym wymaganiom:

 • posiada obywatelstwo państwa członkowskiego UE,
  oraz
 • posiada dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu farmaceuty, wydany przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, zgodny z wymogami Dyrektywy 85/432/EEC, wyszczególniony w Aneksie (dawniej Artykule 4) Dyrektywy 85/433/EEC znowelizowanej przez Dyrektywę 2001/19/EC i wymieniony w Aneksie 11 Traktatu Akcesyjnego,

lub

 • posiada dyplom, świadectwo lub inny dokument wydany przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, jeżeli kształcenie zostało rozpoczęte przed:

1) 1 października 1987 r. w Królestwie Belgii, Królestwie Danii, Republice Federalnej Niemiec, Republice Greckiej, Królestwie Hiszpanii, Republice Francuskiej, Republice Irlandii, Wielkim Księstwie Luksemburga, Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Republice Portugalii lub Królestwie Niderlandów,

2) 11 marca 1990 r. w byłym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w przypadku Republiki Litewskiej,

3) 3 października 1990 r. w byłej Niemieckiej Republice Demokratycznej, pod warunkiem, że dokument potwierdzający kwalifikacje farmaceuty uprawnia do wykonywania zawodu farmaceuty na terytorium Republiki Federalnej Niemiec na tych samych zasadach jak dokument potwierdzający tego rodzaju kwalifikacje, wydany przez odpowiednie władze lub organizacje Republiki Federalnej Niemiec,

4) 25 czerwca 1991 r. w byłej Jugosławii w przypadku Republiki Słowenii,

5) 20 sierpnia 1991 r. w byłym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w przypadku Republiki Estońskiej,

6) 21 sierpnia 1991 r. w byłym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w przypadku Republiki Łotewskiej,

6a)  8 października 1991 r. w byłej Jugosławii w przypadku Republiki Chorwacji,

7) 1 stycznia 1993 r. w byłej Czechosłowacji w przypadku Republiki Czeskiej lub Republiki Słowackiej,

8) 1 listopada 1993 r. w Republice Włoskiej,

9) 1 stycznia 1994 r. w Republice Austrii, Republice Finlandii, Królestwie Szwecji, Królestwie Norwegii lub Republice Islandii,

10) 1 maja 1995 r. w Księstwie Liechtensteinu,

11) 1 czerwca 2002 r. w Konfederacji Szwajcarskiej,

12) 1 maja 2004 r. w Republice Czeskiej, Republice Słowackiej, Republice Słowenii, Republice Litewskiej, Republice Łotewskiej, Republice Estońskiej, Republice Węgierskiej, Republice Malty lub Republice Cypryjskiej,

13) 1 stycznia 2007 r. w Republice Bułgarii lub Rumunii,

14) 1 lipca 2013 r. w Republice Chorwacji

 

- oraz do dyplomu, świadectwa lub innego dokumentu dołączone zostało zaświadczenie wydane przez właściwe organy państwa członkowskiego Unii Europejskiej, potwierdzające, że osoba posługująca się tymi dokumentami wykonywała w tym państwie zawód farmaceuty przez okres co najmniej trzech kolejnych lat w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających wydanie zaświadczenia.

oraz

 • posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu farmaceuty, potwierdzony orzeczeniem lekarskim;
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 • wykazuje nienaganną postawę etyczną i swym dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu farmaceuty, w szczególności nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu;
 • posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania zawodu farmaceuty. Warunek ten uważa się za spełniony, gdy znajomość języka polskiego jest potwierdzona pozytywnym złożeniem egzaminu zorganizowanego i przeprowadzonego przez Naczelną Radę Aptekarską.
  Wymóg ten nie dotyczy obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, który ukończył studia na kierunku farmacja w języku polskim;
 • korzysta z pełni praw publicznych.

Farmaceuta, będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w celu uzyskania dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu farmaceuty, powinien wypełnić wniosek, dostępny na stronie internetowej www.nia.org.pl zakładka „Farmaceuta w UE” i przesłać go do Naczelnej Rady Aptekarskiej (ul. Długa 16, 00-238 Warszawa) wraz z następującymi dokumentami:

 • kopią paszportu lub innego dowodu potwierdzającego tożsamość,
 • dyplomem lub uwierzytelnioną notarialnie kopią dyplomu ukończenia studiów farmaceutycznych,
 • zaświadczeniem właściwego organu państwa pochodzenia, potwierdzającym, że kwalifikacje wnioskodawcy są zgodne z wymaganiami Dyrektywy 2005/36/WE lub, że wnioskodawca był zatrudniony przy wykonywaniu czynności określonych w art. 45 ust. 2 Dyrektywy 2005/36/WE przez co najmniej trzy kolejne lata w ciągu pięciu lat poprzedzających wydanie niniejszego zaświadczenia i spełnia wymóg posiadania praw nabytych (art. 23 ust. 1 Dyrektywy 2005/36/WE),
 • prawem wykonywania zawodu, wydanym przez kompetentne władze państwa, którego wnioskodawca jest obywatelem, jeżeli w danym państwie takie dokument obowiązuje,
 • zaświadczeniem kompetentnych władz lub organizacji, że wnioskodawca nie został pozbawiony prawa wykonywania zawodu lub nie zostało mu ono zawieszone,
 • orzeczeniem lekarskim o stanie zdrowia, pozwalającym na wykonywanie zawodu farmaceuty. Jeżeli w państwie wnioskodawcy tego rodzaju dokument nie jest wymagany, za wystarczające uznaje się dokument wydany w tym państwie, odpowiadający dokumentowi wydawanemu w Rzeczypospolitej Polskiej. Świadectwo to zachowuje ważność przez okres 3 miesięcy od daty wystawienia,
 • kopiami dokumentów potwierdzających posiadanie stopnia lub tytułu naukowego albo specjalizacji (dobrowolnie),
 • oświadczeniem wnioskodawcy o pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • oświadczeniem wnioskodawcy o znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania zawodu farmaceuty,
 • dwoma zdjęciami paszportowymi.

Dokumentom składanym w języku innym niż język polski, powinno towarzyszyć tłumaczenie na język polski, dokonane przez tłumacza przysięgłego, natomiast składane kopie dokumentów powinny być uwierzytelnione przez notariusza.

Naczelna Rada Aptekarska nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku przez obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, potwierdza otrzymanie wniosku oraz informuje wnioskodawcę o ewentualnych brakach, wzywając go do ich uzupełnienia.

Na podstawie złożonych dokumentów Naczelna Rada Aptekarska podejmie uchwałę w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu. Przyznanie prawa wykonywania zawodu farmaceuty lub odmowa przyznania nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia złożenia wszystkich niezbędnych dokumentów.

Farmaceuta, w stosunku do którego podjęta została uchwała przez Naczelną Radę Aptekarską o przyznaniu prawa wykonywania zawodu farmaceuty, składa ślubowanie. O terminie ślubowania informuje farmaceutę Naczelna Rada Aptekarska.

Naczelna Rada Aptekarska, niezwłocznie po złożeniu ślubowania wydaje farmaceucie dokument „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty”.

Obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej wykonujący na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej zawód farmaceuty jest wpisywany do rejestru farmaceutów oraz na listę członków wskazanej przez siebie okręgowej izby aptekarskiej, na podstawie przekazanej przez Naczelną Radę Aptekarską uchwały o przyznaniu prawa wykonywania zawodu farmaceuty. Wpis dokonywany jest przez właściwą okręgową radę aptekarską niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wszystkich niezbędnych dokumentów.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. wtorek, 16 lipiec 2019 13:31 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. wtorek, 16 lipiec 2019 13:36 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. wtorek, 16 lipiec 2019 14:00 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. wtorek, 16 lipiec 2019 14:00 Marcin Cholewiński