Informacja dla farmaceutów polskich ubiegających o uznanie kwalifikacji zawodowych w państwach Unii Europejskiej

Od dnia 18 stycznia 2016 r. obowiązują nowe zasady uznawania kwalifikacji zawodowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Podstawą do uznania kwalifikacji zawodowych są :

Zaświadczenia wydawane przez NIA i/lub

Elektroniczna Legitymacja Zawodowa (EPC),

Aby uzyskać EPC należy zapoznać się z informacjami znajdującymi się na stronie internetowej www.europa.eu

Do wniosku znajdującego się na tej stronie należy dołączyć skany następujących dokumentów:

 1. Dowodu tożsamości (dowód osobisty lub paszport),
 2. Dyplomu ukończenia studiów (nie należy dołączać części B dyplomu),
 3. Prawa wykonywania zawodu,
 4. Zaświadczenia NRA o zgodności dyplomu z Dyrektywą 2005/36/WE (+tłumaczenie),
 5. Zaświadczenia NRA o niekaralności dyscyplinarnej (tzw. Good Standing) (+tłumaczenie),
 6. W przypadku praw nabytych, świadectwa pracy dokumentujące ciągłe zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 3 lat w ciągu ostatnich 5 lat (dotyczy tylko osób, które uzyskały dyplomy przed 2004 r.),
 7. Dowód wniesienia opłaty za wydanie EPC – w 2023 r. – 104,70 zł (art. 43 ust. 3 ustawy o uznawaniu kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej),

Aby uzyskać zaświadczenia wymienione w pkt. 3 i 5 należy przesłać do NIA przesyłką poleconą następujące dokumenty:

 1. Wypełniony wniosek ze strony internetowej NIA (tabela poniżej)
 2. Odpis dyplomu (do zwrotu) lub poświadczoną notarialnie kopię dyplomu,
 3. Kserokopię pierwszych 2 stron Prawa Wykonywania Zawodu,
 4. Zaświadczenie OIA o niekaralności dyscyplinarnej i o opłaconych na bieżąco składkach członkowskich (jest ono ważne 3 miesiące od daty wydania).

Od każdego wydawanego zaświadczenia NIA pobiera opłatę w wysokości 3% minimalnego wynagrodzenia, która w 2023 r. wynosi 104.70 PLN.

UWAGA!!! Opłatę tę należy uiścić przed złożeniem wniosku, a kopię wpłaty dołączyć do wysyłanej dokumentacji.

Naczelna Izba Aptekarska

Nr r-ku bankowego: 17 1240 1037 1111 0010 6835 1684
Bank Pekao S.A. I O/Warszawa
Pl. Bankowy 2
00-095 Warszawa

UWAGA !!! NIA jest jedynym organem uprawnionym do wydawania powyższych zaświadczeń. Uprawnień takich nie mają OIA.


Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadanych kwalifikacjach zawodowych do wykonywania zawodu farmaceuty w państwach Unii Europejskiej.


W N I O S E K

o wydanie zaświadczenia o posiadanych kwalifikacjach zawodowych do wykonywania zawodu farmaceuty w państwach Unii Europejskiej – w załączeniu pliki do pobrania w dwóch formatach doc. oraz pdf.:

WNIOSEK
o wydanie zaświadczenia
o posiadanych kwalifikacjach zawodowych
do wykonywania zawodu farmaceuty
w państwach Unii Europejskiej

plik do pobrania ↑ w formacie doc.

WNIOSEK
o wydanie zaświadczenia
o posiadanych kwalifikacjach zawodowych
do wykonywania zawodu farmaceuty
w państwach Unii Europejskiej

plik do pobrania ↑ w formacie pdf.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 07:10 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 07:11 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 07:12 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 07:20 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 07:21 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 07:23 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 06 maj 2019 11:45 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 06 maj 2019 11:45 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 06 maj 2019 11:46 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. niedziela, 28 maj 2023 15:00 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. niedziela, 28 maj 2023 15:05 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 03 lipiec 2023 21:46 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 03 lipiec 2023 21:47 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. niedziela, 06 sierpień 2023 22:16 Marcin Cholewiński