Tryb przyjmowania i przekazywania zażaleń i odwołań

  

Naczelna Rada Aptekarska rozpatruje:
odwołania od uchwał Okręgowych Rad Aptekarskich podjętych w sprawach dotyczących:

- stwierdzenia prawa wykonywania zawodu farmaceuty (art. 4, 4f ust. 1, art. 18 ust. 3 i art. 18a, ustawy o izbach aptekarskich)
- zawieszenia farmaceuty w prawie wykonywania zawodu albo ograniczenia w wykonywaniu czasowym określonych czynności ( art. 18 ust.3 ustawy o izbach aptekarskich)
- stwierdzenia utraty prawa wykonywania zawodu (art. 18 a ustawy o izbach aptekarskich)Strona wnosi odwołanie od uchwały Okręgowych Rad Aptekarskich do Naczelnej Rady Aptekarskiej za pośrednictwem właściwej Okręgowej Rady Aptekarskiej w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


zażalenia od uchwał Okręgowej Rady Aptekarskiej podjętej w sprawach m.in.:

- wydanej opinii o udzielanie lub cofnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki lub hurtowni ( art. 29 pkt 5 ustawy o izbach aptekarskich)
- wydanej opinii w zakresie udzielenia rękojmi należytego prowadzenia apteki dla osoby odpowiedzialnej za jej prowadzenie tj. kierownika apteki (art. 99 ust. 4a ustawy Prawo farmaceutyczne)

________________
Podstawa prawna:
Ustawa o izbach aptekarskich z
dnia 19 kwietnia 1991 roku
(tekst jednolity Dziennik Ustaw Nr 9 z 2003 roku
poz.108).Art. 19.


1. Od uchwał okręgowych rad aptekarskich w sprawach, o których mowa w art. 4, 4f ust. 1, art. 18 ust. 3 i art. 18a, przysługuje odwołanie do Naczelnej Rady Aptekarskiej, która podejmuje w tej sprawie uchwałę.
2. Do uchwał samorządu, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego odnoszące się do decyzji administracyjnej.
2. Minister właściwy do spraw zdrowia może zaskarżyć do sądu administracyjnego prawomocną uchwałę samorządu aptekarskiego w sprawach, o których mowa w ust. 1.
3. Na uchwałę Naczelnej Rady Aptekarskiej, o której mowa w ust. 1, służy zainteresowanemu skarga do sądu administracyjnego.

oraz

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks
postępowania administracyjnego
(tekst jednolity Dziennik Ustaw Nr 98 z 2000
roku poz. 107 z późn.zm.)


Art. 104.


§ 1. Organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej.
§ 2. Decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji.
§ 1. Jeżeli przepis prawa uzależnia wydanie decyzji od zajęcia stanowiska przez inny organ (wyrażenia opinii lub zgody albo wyrażenia stanowiska w innej formie), decyzję wydaje się po zajęciu stanowiska przez ten organ.
§ 2. Organ załatwiający sprawę, zwracając się do innego organu o zajęcie stanowiska, zawiadamia o tym stronę.
§ 3. Organ, do którego zwrócono się o zajęcie stanowiska, obowiązany jest przedstawić je niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia mu żądania, chyba że przepis prawa przewiduje inny termin.
§ 4. Organ obowiązany do zajęcia stanowiska może w razie potrzeby przeprowadzić postępowanie wyjaśniające.
§ 5. Zajęcie stanowiska przez ten organ następuje w drodze postanowienia, na które służy stronie zażalenie.
§ 6. W przypadku niezajęcia stanowiska w terminie określonym w § 3 stosuje się odpowiednio przepisy art. 36-38.


Art. 106.


§ 1. Jeżeli przepis prawa uzależnia wydanie decyzji od zajęcia stanowiska przez inny organ (wyrażenia opinii lub zgody albo wyrażenia stanowiska w innej formie), decyzję wydaje się po zajęciu stanowiska przez ten organ.
§ 2. Organ załatwiający sprawę, zwracając się do innego organu o zajęcie stanowiska, zawiadamia o tym stronę.
§ 3. Organ, do którego zwrócono się o zajęcie stanowiska, obowiązany jest przedstawić je niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia mu żądania, chyba że przepis prawa przewiduje inny termin.
§ 4. Organ obowiązany do zajęcia stanowiska może w razie potrzeby przeprowadzić postępowanie wyjaśniające.
§ 5. Zajęcie stanowiska przez ten organ następuje w drodze postanowienia, na które służy stronie zażalenie.
§ 6. W przypadku niezajęcia stanowiska w terminie określonym w § 3 stosuje się odpowiednio przepisy art. 36-38.


Art. 123.


§ 1. W toku postępowania organ administracji publicznej wydaje postanowienia.
§ 2. Postanowienia dotyczą poszczególnych kwestii wynikających w toku postępowania, lecz nie rozstrzygają o istocie sprawy, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej.Art. 129.


§ 1. Odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
§ 2. Odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie - od dnia jej ogłoszenia stronie.
§ 3. Przepisy szczególne mogą przewidywać inne terminy do wniesienia odwołania.


Art. 141.


§ 1. Na wydane w toku postępowania postanowienia służy stronie zażalenie, gdy kodeks tak stanowi.
§ 2.
Zażalenia wnosi się w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia stronie, a gdy postanowienie zostało ogłoszone ustnie - od dnia jego ogłoszenia stronie.

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 06:05 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 06:09 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 06:19 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 06:20 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 06:20 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 06:21 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 06:22 Marcin Cholewiński