Prezydium - Organ Naczelnej Rady Aptekarskiej

 

W dniu 05 lutego 2016 roku na posiedzeniu Naczelnej Rady Aptekarskiej dokonano wyboru składu:

 

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ

 

Prezes NRA  - mgr farm. Elżbieta Piotrowska–Rutkowska
Wiceprezes NRA  - mgr farm. Michał Byliniak
 Wiceprezes NRA  - mgr farm. Marek Tomków
Wiceprezes NRA  - mgr farm. Małgorzata Pietrzak
Sekretarz NRA  - mgr farm. Barbara Jękot
Skarbnik NRA  - mgr farm. Marian Witkowski

 

Członkowie nie funkcyjni PREZYDIUM NACZELNEJ RADY APTEKARSKIE

 

- dr n. farm Piotr Brukiewicz
- dr n. med. Paweł Chrzan
- mgr farm. Małgorzata Lelito
- mgr farm. Bożena Śliwa
- mgr farm. Ewa Steckiewicz-Bartnicka 

 ________________
Podstawa prawna:

Ustawa o izbach aptekarskich z dnia 19 kwietnia 1991 roku

(tekst jednolity Dziennik Ustaw Nr 9 z 2003 roku poz.108).Art. 38.1. W skład Naczelnej Rady Aptekarskiej wchodzą: Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, prezesi okręgowych rad aptekarskich oraz członkowie wybrani przez Krajowy Zjazd Aptekarzy.

2. Naczelna Rada Aptekarska wybiera spośród swoich członków Prezydium. Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej stanowią: Prezes oraz wybrani przez Radę wiceprezesi, sekretarz, skarbnik i członkowie.

3. Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej działa w imieniu Rady w sprawach określonych jej uchwałą.Art. 39.

1. Naczelna Rada Aptekarska kieruje działalnością samorządu aptekarskiego w okresie między Krajowymi Zjazdami Aptekarzy, a w szczególności:

1) realizuje uchwały Krajowego Zjazdu Aptekarzy;

2) czuwa nad prawidłową realizacją zadań samorządu aptekarskiego;

3) koordynuje i nadzoruje działalność okręgowych rad aptekarskich;

4) reprezentuje zawód aptekarza ;

5) opracowuje ramowe regulaminy organizacji i trybu działania organów okręgowych izb aptekarskich, z wyłączeniem okręgowych sądów aptekarskich;

6) przedstawia do zatwierdzenia Krajowemu Zjazdowi Aptekarzy regulaminy wyborów do organów samorządu aptekarskiego oraz tryb odwoływania tych organów i ich członków;

7) określa zasady podejmowania uchwał przez organy samorządu aptekarskiego;

8) przedstawia do zatwierdzenia Krajowemu Zjazdowi Aptekarzy zasady gospodarki finansowej samorządu aptekarskiego;

9) wybiera Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej oraz Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, jeśli ich mandat wygasł w czasie kadencji;

10) rozpatruje odwołania od uchwał okręgowych rad aptekarskich;

11) analizuje i opiniuje działalność w zakresie asortymentu, jakości, produkcji i dystrybucji produktów leczniczych;

12) opiniuje projekty aktów normatywnych dotyczące farmacji;

13) negocjuje warunki pracy i płacy pracowników aptek lub hurtowni;

14) uchwala budżet Naczelnej Izby Aptekarskiej oraz rozpatruje sprawozdanie z jego wykonania.

2. Naczelna Rada Aptekarska uchyla uchwały okręgowych rad aptekarskich sprzeczne z prawem lub z uchwałami i regulaminami wydanymi na podstawie ustawy.

3. Naczelna Rada Aptekarska może zwrócić się do okręgowej rady aptekarskiej o podjęcie uchwały w określonej sprawie należącej do zakresu działania rady. Uchwała rady powinna być podjęta w ciągu miesiąca od dnia doręczenia wniosku Naczelnej Rady Aptekarskiej.

4. Naczelna Rada Aptekarska wydaje Biuletyn Aptekarski oraz może prowadzić inną działalność wydawniczą.Art. 40.

Naczelna Rada Aptekarska przedstawia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia coroczne informacje o działalności samorządu aptekarskiego.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 02:27 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 02:32 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 02:35 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 02:35 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 02:38 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 02:41 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 04:24 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 04:25 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 04:26 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 04:28 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 04:29 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 04:36 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 04:38 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. niedziela, 24 luty 2019 22:23 Marcin Cholewiński