Prezydium - Organ Naczelnej Rady Aptekarskiej

 

Naczelna Rada Aptekarska dokonała wyboru Prezydium w składzie:

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ

 

Prezes NRA  - mgr farm. Marek Tomków
 Wiceprezes NRA  - dr n. farm. Mikołaj Konstanty
Wiceprezes NRA  - dr n. med. Alina Górecka
Wiceprezes NRA  - mgr farm. Marian Witkowski
Sekretarz NRA  - mgr farm. Marcin Repelewicz
Skarbnik NRA  - mgr farm. Michał Pietrzykowski

 

Członkowie niefunkcyjni PREZYDIUM NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ

 

- dr hab. n. farm. Tomasz Baj
- mgr farm. Marcin Bochniarz
- mgr farm. Małgorzata Jakóbisiak
- mgr farm. Marcin Piątek
- dr n. farm. Lucyna Samborska
- mgr farm. Mateusz Szamałek
- mgr farm. Daria Wielogórska – Rutka

 ________________
Podstawa prawna:

Ustawa o izbach aptekarskich z dnia 19 kwietnia 1991 roku

(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1419).Art. 38.1. W skład Naczelnej Rady Aptekarskiej wchodzą: Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, prezesi okręgowych rad aptekarskich oraz członkowie wybrani przez Krajowy Zjazd Aptekarzy.

2. Naczelna Rada Aptekarska wybiera spośród swoich członków Prezydium. Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej stanowią: Prezes oraz wybrani przez Radę wiceprezesi, sekretarz, skarbnik i członkowie.

3. Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej działa w imieniu Rady w sprawach określonych jej uchwałą.Art. 39.

1. Naczelna Rada Aptekarska kieruje działalnością samorządu aptekarskiego w okresie między Krajowymi Zjazdami Aptekarzy, a w szczególności:

1) realizuje uchwały Krajowego Zjazdu Aptekarzy;

2) czuwa nad prawidłową realizacją zadań samorządu aptekarskiego;

3) koordynuje i nadzoruje działalność okręgowych rad aptekarskich;

4) reprezentuje zawód aptekarza ;

5) opracowuje ramowe regulaminy organizacji i trybu działania organów okręgowych izb aptekarskich, z wyłączeniem okręgowych sądów aptekarskich;

6) przedstawia do zatwierdzenia Krajowemu Zjazdowi Aptekarzy regulaminy wyborów do organów samorządu aptekarskiego oraz tryb odwoływania tych organów i ich członków;

7) określa zasady podejmowania uchwał przez organy samorządu aptekarskiego;

8) przedstawia do zatwierdzenia Krajowemu Zjazdowi Aptekarzy zasady gospodarki finansowej samorządu aptekarskiego;

9) wybiera Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej oraz Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, jeśli ich mandat wygasł w czasie kadencji;

10) rozpatruje odwołania od uchwał okręgowych rad aptekarskich;

11) analizuje i opiniuje działalność w zakresie asortymentu, jakości, produkcji i dystrybucji produktów leczniczych;

12) opiniuje projekty aktów normatywnych dotyczące farmacji;

13) negocjuje warunki pracy i płacy pracowników aptek lub hurtowni;

14) uchwala budżet Naczelnej Izby Aptekarskiej oraz rozpatruje sprawozdanie z jego wykonania.

2. Naczelna Rada Aptekarska uchyla uchwały okręgowych rad aptekarskich sprzeczne z prawem lub z uchwałami i regulaminami wydanymi na podstawie ustawy.

3. Naczelna Rada Aptekarska może zwrócić się do okręgowej rady aptekarskiej o podjęcie uchwały w określonej sprawie należącej do zakresu działania rady. Uchwała rady powinna być podjęta w ciągu miesiąca od dnia doręczenia wniosku Naczelnej Rady Aptekarskiej.

4. Naczelna Rada Aptekarska wydaje Biuletyn Aptekarski oraz może prowadzić inną działalność wydawniczą.Art. 40.

Naczelna Rada Aptekarska przedstawia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia coroczne informacje o działalności samorządu aptekarskiego.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 02:27 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 02:32 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 02:35 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 02:35 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 02:38 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 02:41 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 04:24 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 04:25 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 04:26 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 04:28 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 04:29 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 04:36 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 04:38 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. niedziela, 24 luty 2019 22:23 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. środa, 05 luty 2020 06:03 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. czwartek, 20 luty 2020 12:01 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. czwartek, 20 luty 2020 12:02 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. czwartek, 21 maj 2020 22:49 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. środa, 25 maj 2022 09:50 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. środa, 25 maj 2022 09:54 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. czwartek, 01 luty 2024 08:00 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. czwartek, 01 luty 2024 08:06 Marcin Cholewiński