Naczelna Rada Aptekarska - VII Kadencja

 

  1. mgr farm. Piotrowska-Rutkowska Elżbieta – Prezes NRA

  2. mgr farm. Barszcz Tomasz - OIA Lublin
  3. mgr farm. Baścik Magdalena - OIA Bielsk-Biała

  4. mgr farm. Bochniarz Marcin - OIA Rzeszów

  5. mgr farm. Borowiak Hanna - OIA Szczecin

  6. dr Brukiewicz Piotr - OIA Katowice

  7. mgr farm. Byliniak Michał - OIA Warszawa

  8. dr Chrzan Paweł - OIA Gdańsk

  9. mgr farm. Chwiałkowski Piotr - OIA Bydgoszcz

  10. mgr farm. Dorociak Jakub - OIA Warszawa

  11. mgr farm. Gocał Robert - OIA Kielce

  12. mgr farm. Górecka Alina - OIA Poznań

  13. mgr farm. Grzechnik Roman - OIA Olsztyn

  14. mgr farm. Jękot Barbara - OIA Kraków

  15. mgr farm. Kandziora-Kuna Katarzyna - OIA Katowice

  16. mgr farm. Kiedrowski Ryszard - OIA Zielona Góra

  17. dr Konstanty Mikołaj - OIA Katowice

  18. mgr farm. Korzelska Justyna - OIA Koszalin

  19. mgr farm. Kromkowska Izabela - OIA Łódź

  20. mgr farm. Kulińska Katarzyna - OIA Bydgoszcz

  21. mgr farm. Lelito Małgorzata - OIA Kraków

  22. mgr farm. Łukasiński Paweł - OIA Wrocław

  23. mgr farm. Mańko Janina - OIA Gdańsk

  24. mgr farm. Martyniuk Paweł - OIA Olsztyn

  25. mgr farm. Mateuszuk Jarosław Adam - OIA Białystok

  26. dr Migas Piotr - OIA Gdańsk

  27. mgr farm. Orlikowski Przemysław - OIA Częstochowa

  28. mgr farm. Pietrzak Małgorzata - OIA Bydgoszcz

  29. mgr farm. Pietrzykowski Michał - OIA Gdańsk

  30. mgr farm. Politowicz Mariusz - OIA Kalisz

  31. mgr farm. Prygiel Andrzej - OIA Opole

  32. mgr farm. Repelewicz Marcin Piotr - OIA Wrocław

  33. mgr farm. Rogowska-Tylman Zofia - OIA Łódź

  34. dr Samborska Lucyna - OIA Rzeszów

  35. mgr farm. Sobski Sebastian - OIA Warszawa

  36. mgr farm. Steckiewicz-Bartnicka Ewa - OIA Warszawa

  37. mgr farm. Stelmach Paweł - OIA Łódź

  38. mgr farm. Szkopański Wojciech - OIA Warszawa

  39. mgr farm. Śliwa Bożena - OIA Kielce

  40. mgr farm. Tomków Marek - OIA Opole

  41. mgr farm. Tuzikiewicz Jarosław - OIA Kalisz

  42. mgr farm. Urbańska Joanna - OIA Szczecin

  43. mgr farm. Waligórski Łukasz - OIA Poznań

  44. mgr farm. Witkowski Marian - OIA Warszawa

  45. mgr farm. Zając Piotr - OIA Kraków

 

Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
– mgr farm. Jura Kazimierz

Przewodnicząca Naczelnego Sądu Aptekarskiego
– mgr farm. Włodarczyk Anna

Przewodnicząca(y) Naczelnej Komisji Rewizyjnej
- mgr farm. Krzysztof Majka

 

________________

Podstawa prawna:

Ustawa o izbach aptekarskich z dnia 19 kwietnia 1991 roku

(tekst jednolity Dziennik Ustaw Nr 9 z 2003 roku poz.108 z późn.zm.).


Art. 38.

 1. W skład Naczelnej Rady Aptekarskiej wchodzą: Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, prezesi okręgowych rad aptekarskich oraz członkowie wybrani przez Krajowy Zjazd Aptekarzy.

2. Naczelna Rada Aptekarska wybiera spośród swoich członków Prezydium. Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej stanowią: Prezes oraz wybrani przez Radę wiceprezesi, sekretarz, skarbnik i członkowie.

3. Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej działa w imieniu Rady w sprawach określonych jej uchwałą.Art. 39.1. Naczelna Rada Aptekarska kieruje działalnością samorządu aptekarskiego w okresie między Krajowymi Zjazdami Aptekarzy, a w szczególności:

1) realizuje uchwały Krajowego Zjazdu Aptekarzy;

2) czuwa nad prawidłową realizacją zadań samorządu aptekarskiego;

3) koordynuje i nadzoruje działalność okręgowych rad aptekarskich;

4) reprezentuje zawód aptekarza ;

5) opracowuje ramowe regulaminy organizacji i trybu działania organów okręgowych izb aptekarskich, z wyłączeniem okręgowych sądów aptekarskich;

6) przedstawia do zatwierdzenia Krajowemu Zjazdowi Aptekarzy regulaminy wyborów do organów samorządu aptekarskiego oraz tryb odwoływania tych organów i ich członków;

7) określa zasady podejmowania uchwał przez organy samorządu aptekarskiego;

8) przedstawia do zatwierdzenia Krajowemu Zjazdowi Aptekarzy zasady gospodarki finansowej samorządu aptekarskiego;

9) wybiera Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej oraz Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, jeśli ich mandat wygasł w czasie kadencji;

10) rozpatruje odwołania od uchwał okręgowych rad aptekarskich;

11) analizuje i opiniuje działalność w zakresie asortymentu, jakości, produkcji i dystrybucji produktów leczniczych;

12) opiniuje projekty aktów normatywnych dotyczące farmacji;

13) negocjuje warunki pracy i płacy pracowników aptek lub hurtowni;

14) uchwala budżet Naczelnej Izby Aptekarskiej oraz rozpatruje sprawozdanie z jego wykonania.

2. Naczelna Rada Aptekarska uchyla uchwały okręgowych rad aptekarskich sprzeczne z prawem lub z uchwałami i regulaminami wydanymi na podstawie ustawy.

3. Naczelna Rada Aptekarska może zwrócić się do okręgowej rady aptekarskiej o podjęcie uchwały w określonej sprawie należącej do zakresu działania rady. Uchwała rady powinna być podjęta w ciągu miesiąca od dnia doręczenia wniosku Naczelnej Rady Aptekarskiej.

4. Naczelna Rada Aptekarska wydaje Biuletyn Aptekarski oraz może prowadzić inną działalność wydawniczą.Art. 40.Naczelna Rada Aptekarska przedstawia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia coroczne informacje o działalności samorządu aptekarskiego.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 02:11 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 02:26 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 02:26 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. niedziela, 24 luty 2019 22:23 Marcin Cholewiński