Pozostałe zadania NRA

 

Naczelna Rada Aptekarska kieruje działalnością samorządu aptekarskiego w okresie między Krajowymi Zjazdami Aptekarzy, a w szczególności:

1) realizuje uchwały Krajowego Zjazdu Aptekarzy;
2) czuwa nad prawidłową realizacją zadań samorządu aptekarskiego;
3) koordynuje i nadzoruje działalność okręgowych rad aptekarskich;
4) reprezentuje zawód aptekarza;
5) opracowuje ramowe regulaminy organizacji i trybu działania organów okręgowych izb aptekarskich, z wyłączeniem okręgowych sądów aptekarskich;
6) przedstawia do zatwierdzenia Krajowemu Zjazdowi Aptekarzy regulaminy wyborów do organów samorządu aptekarskiego oraz tryb odwoływania tych organów i ich członków;
7) określa zasady podejmowania uchwał przez organy samorządu aptekarskiego;
8) przedstawia do zatwierdzenia Krajowemu Zjazdowi Aptekarzy zasady gospodarki finansowej samorządu aptekarskiego;
9) wybiera Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej oraz Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, jeśli ich mandat wygasł w czasie kadencji;
10) rozpatruje odwołania od uchwał okręgowych rad aptekarskich;
11) analizuje i opiniuje działalność w zakresie asortymentu, jakości, produkcji i dystrybucji produktów leczniczych;
12) opiniuje projekty aktów normatywnych dotyczące farmacji;
13) negocjuje warunki pracy i płacy pracowników aptek lub hurtowni;
14) uchwala budżet Naczelnej Izby Aptekarskiej oraz rozpatruje sprawozdanie z jego wykonania.

- Naczelna Rada Aptekarska uchyla uchwały okręgowych rad aptekarskich sprzeczne z prawem lub z uchwałami i regulaminami wydanymi na podstawie ustawy.

- Naczelna Rada Aptekarska może zwrócić się do okręgowej rady aptekarskiej o podjęcie uchwały w określonej sprawie należącej do zakresu działania rady. Uchwała rady powinna być podjęta w ciągu miesiąca od dnia doręczenia wniosku Naczelnej Rady Aptekarskiej.

- Naczelna Rada Aptekarska wydaje Biuletyn Aptekarski oraz może prowadzić inną działalność wydawniczą.

- Naczelna Rada Aptekarska przedstawia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia coroczne informacje o działalności samorządu aptekarskiego.
________________
Podstawa prawna:
Ustawa o izbach aptekarskich z dnia 19 kwietnia 1991 roku
(tekst jednolity Dziennik Ustaw Nr 9 z 2003 roku poz.108 z późn.zm.).
 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 06:46 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 06:49 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 06:50 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 07:00 Marcin Cholewiński
Przywrócono wersję artykułu z dnia 2018-12-10 06:50:09. poniedziałek, 10 grudzień 2018 07:05 Marcin Cholewiński