Pozostałe zadania NRA

 

Naczelna Rada Aptekarska kieruje działalnością samorządu aptekarskiego w okresie między Krajowymi Zjazdami Aptekarzy, a w szczególności:

 

1)  realizuje uchwały Krajowego Zjazdu Aptekarzy;
2)  czuwa nad prawidłową realizacją zadań samorządu aptekarskiego;
3)  koordynuje i nadzoruje działalność okręgowych rad aptekarskich;
4)  reprezentuje zawód aptekarza;
5)  opracowuje ramowe regulaminy organizacji i trybu działania organów okręgowych izb aptekarskich, z wyłączeniem okręgowych sądów aptekarskich;
6)  przedstawia do zatwierdzenia Krajowemu Zjazdowi Aptekarzy regulaminy wyborów do organów samorządu aptekarskiego oraz tryb odwoływania tych organów i ich członków;
7)  określa zasady podejmowania uchwał przez organy samorządu aptekarskiego;
8)  przedstawia do zatwierdzenia Krajowemu Zjazdowi Aptekarzy zasady gospodarki finansowej samorządu aptekarskiego;
9)  wybiera Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej oraz Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, jeśli ich mandat wygasł w czasie kadencji;
10)  rozpatruje odwołania od uchwał okręgowych rad aptekarskich;
11)  analizuje i opiniuje działalność w zakresie asortymentu, jakości, produkcji i dystrybucji produktów leczniczych;
12)  opiniuje projekty aktów normatywnych dotyczące farmacji;
13)  negocjuje warunki pracy i płacy pracowników aptek lub hurtowni;
14)  uchwala budżet Naczelnej Izby Aptekarskiej oraz rozpatruje sprawozdanie z jego wykonania;
15)  prowadzi Centralny Rejestr Farmaceutów Rzeczypospolitej Polskiej. 

Naczelna Rada Aptekarska uchyla uchwały okręgowych rad aptekarskich sprzeczne z prawem lub z uchwałami i regulaminami wydanymi na podstawie ustawy.

Naczelna Rada Aptekarska może zwrócić się do okręgowej rady aptekarskiej o podjęcie uchwały w określonej sprawie należącej do zakresu działania rady. Uchwała rady powinna być podjęta w ciągu miesiąca od dnia doręczenia wniosku Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Naczelna Rada Aptekarska wydaje Biuletyn Aptekarski oraz może prowadzić inną działalność wydawniczą.

________________

Podstawa prawna: Ustawa o izbach aptekarskich z dnia 19 kwietnia 1991 roku (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1419).

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 06:46 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 06:49 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 06:50 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 07:00 Marcin Cholewiński
Przywrócono wersję artykułu z dnia 2018-12-10 06:50:09. poniedziałek, 10 grudzień 2018 07:05 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 15 lipiec 2019 06:31 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 15 lipiec 2019 06:33 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. środa, 05 luty 2020 09:52 Marcin Cholewiński