Pozostałe zadania NRA

 

Naczelna Rada Aptekarska kieruje działalnością samorządu zawodu farmaceuty w okresie między Krajowymi Zjazdami Aptekarzy, a w szczególności:


1) realizuje uchwały Krajowego Zjazdu Aptekarzy;
2) czuwa nad prawidłową realizacją zadań samorządu zawodu farmaceuty;
3) koordynuje i nadzoruje działalność okręgowych rad aptekarskich;
4) reprezentuje zawód farmaceuty;
5) opracowuje ramowe regulaminy organizacji i trybu działania organów okręgowych izb aptekarskich, z wyłączeniem okręgowych sądów aptekarskich;
6) przedstawia do zatwierdzenia Krajowemu Zjazdowi Aptekarzy regulaminy wyborów do organów samorządu zawodu farmaceuty oraz tryb odwoływania tych organów i ich członków;
7) określa zasady podejmowania uchwał przez organy samorządu zawodu farmaceuty;
8) przedstawia do zatwierdzenia Krajowemu Zjazdowi Aptekarzy zasady gospodarki finansowej samorządu zawodu farmaceuty;
9) wybiera Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej oraz Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, jeśli ich mandat wygasł w czasie kadencji;
10) rozpatruje odwołania od uchwał okręgowych rad aptekarskich;
11) analizuje i opiniuje działalność w zakresie asortymentu, jakości, produkcji i dystrybucji produktów leczniczych;
12) opiniuje projekty aktów normatywnych dotyczące farmacji;
13) negocjuje warunki pracy i płacy pracowników aptek lub hurtowni;
14) uchwala budżet Naczelnej Izby Aptekarskiej oraz rozpatruje sprawozdanie z jego wykonania;
15) prowadzi Centralny Rejestr Farmaceutów Rzeczypospolitej Polskiej;
16) koordynuje doskonalenie zawodowe farmaceutów prowadzone przez samorząd zawodu farmaceuty;
17) ustala zasady gospodarki finansowej samorządu zawodu farmaceuty.
2. Naczelna Rada Aptekarska uchyla uchwały okręgowych rad aptekarskich sprzeczne z prawem lub z uchwałami i regulaminami wydanymi na podstawie ustawy.
3. Naczelna Rada Aptekarska może zwrócić się do okręgowej rady aptekarskiej o podjęcie uchwały w określonej sprawie należącej do zakresu działania rady. Uchwała rady powinna być podjęta w ciągu miesiąca od dnia doręczenia wniosku Naczelnej Rady Aptekarskiej.
4. Naczelna Rada Aptekarska wydaje Biuletyn Aptekarski oraz może prowadzić inną działalność wydawniczą.


Podstawa prawna: Ustawa o izbach aptekarskich z dnia 19 kwietnia 1991 roku (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1850).

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 06:46 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 06:49 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 06:50 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 07:00 Marcin Cholewiński
Przywrócono wersję artykułu z dnia 2018-12-10 06:50:09. poniedziałek, 10 grudzień 2018 07:05 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 15 lipiec 2019 06:31 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 15 lipiec 2019 06:33 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. środa, 05 luty 2020 09:52 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. niedziela, 28 maj 2023 15:53 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. niedziela, 28 maj 2023 15:54 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. niedziela, 28 maj 2023 15:55 Marcin Cholewiński