Zadania Naczelnej Rady Aptekarskiej wobec obywateli krajów Unii Europejskiej

 

Podstawa prawna:
Ustawa o izbach aptekarskich z dnia 19 kwietnia 1991 roku (tekst jednolity Dziennik Ustaw Nr 9 z 2003 roku poz.108 z późn.zm.).
oraz
1) dyrektywa 85/432/EWG z dnia 16 września 1985 r. dotycząca koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych w zakresie niektórych rodzajów działalności w dziedzinie farmacji (Dz. Urz. WE L 253 z 24.09.1985, z późn. zm.);
2) dyrektywa 85/433/EWG z dnia 16 września 1985 r. dotycząca wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji w zakresie farmacji, zawierającej środki mające na celu ułatwienie skutecznego wykonywania prawa przedsiębiorczości odnoszącego się do niektórych działalności z dziedziny farmacji (Dz. Urz. WE L 253 z 24.09.1985, z późn. zm.);
3) dyrektywa 2001/19/WE z dnia 14 maja 2001 r. zmieniająca dyrektywy 89/48/EWG i 92/51/EWG w sprawie ogólnego systemu uznawania kwalifikacji zawodowych oraz dyrektywy 77/452/EWG, 77/453/EWG, 78/686/EWG, 78/687/EWG, 78/1026/EWG, 78/1027/EWG, 80/154/EWG, 80/155/EWG, 85/384/EWG, 85/432/EWG, 85/433/EWG i 93/16/EWG dotyczące zawodów pielęgniarki ogólnej, lekarza dentysty, lekarza weterynarii, położnej, architekta, farmaceuty i lekarza (Dz. Urz. WE L 206 z 31.07.2001).
____________________________________________________________
Ilekroć w jest mowa o "państwie członkowskim Unii Europejskiej",
należy przez to rozumieć również "państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederację Szwajcarską
_________________________________________________
Obszar terytorialny Europy obejmujący porozumienie:

AUSTRIA, BELGIA, CYPR, CZECHY, DANIA, ESTONIA, FINLANDIA, FRANCJA,
GRECJA, HISZPANIA, HOLANDIA, ISLANDIA, IRLANDIA, LIECHTENSTEIN
LITWA, LUXEMBURG, ŁOTWA, MALTA, NIEMCY, NORWEGIA, PORTUGALIA
SŁOWACJA, SŁOWENIA, SZWECJA, WĘGRY, WIELKA BRYTANIA, WŁOCHY

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 06:39 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 06:42 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 06:43 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 06:44 Marcin Cholewiński