Drukuj

Informacja dla osób z państw Unii Europejskiej ubiegających się o automatyczne uznanie kwalifikacji zawodowych w zakresie farmacji w Polsce

Flaga Unii Europejskiej

            Dyrektywę 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz.Urz.UE.L 2005 Nr 255, str. 22) stosuje się wobec wszystkich obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli w tych państwach, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, kwalifikacje do wykonywania zawodu farmaceuty, a zamierzają wykonywać zawód farmaceuty na terenie Polski.

Naczelna Rada Aptekarska uznaje kwalifikacje formalne nabyte w UE oraz przyznaje prawo wykonywania zawodu farmaceuty, a wskazana przez wnioskodawcę okręgowa izba aptekarska dokonuje wpisu do rejestru farmaceutów i na listę swoich członków, po ustaleniu, że osoba występująca z wnioskiem i właściwymi załącznikami odpowiada następującym wymaganiom:

lub

1) 1 października 1987 r. w Królestwie Belgii, Królestwie Danii, Republice Federalnej Niemiec, Republice Greckiej, Królestwie Hiszpanii, Republice Francuskiej, Republice Irlandii, Wielkim Księstwie Luksemburga, Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Republice Portugalii lub Królestwie Niderlandów,

2) 11 marca 1990 r. w byłym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w przypadku Republiki Litewskiej,

3) 3 października 1990 r. w byłej Niemieckiej Republice Demokratycznej, pod warunkiem, że dokument potwierdzający kwalifikacje farmaceuty uprawnia do wykonywania zawodu farmaceuty na terytorium Republiki Federalnej Niemiec na tych samych zasadach jak dokument potwierdzający tego rodzaju kwalifikacje, wydany przez odpowiednie władze lub organizacje Republiki Federalnej Niemiec,

4) 25 czerwca 1991 r. w byłej Jugosławii w przypadku Republiki Słowenii,

5) 20 sierpnia 1991 r. w byłym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w przypadku Republiki Estońskiej,

6) 21 sierpnia 1991 r. w byłym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w przypadku Republiki Łotewskiej,

6a)  8 października 1991 r. w byłej Jugosławii w przypadku Republiki Chorwacji,

7) 1 stycznia 1993 r. w byłej Czechosłowacji w przypadku Republiki Czeskiej lub Republiki Słowackiej,

8) 1 listopada 1993 r. w Republice Włoskiej,

9) 1 stycznia 1994 r. w Republice Austrii, Republice Finlandii, Królestwie Szwecji, Królestwie Norwegii lub Republice Islandii,

10) 1 maja 1995 r. w Księstwie Liechtensteinu,

11) 1 czerwca 2002 r. w Konfederacji Szwajcarskiej,

12) 1 maja 2004 r. w Republice Czeskiej, Republice Słowackiej, Republice Słowenii, Republice Litewskiej, Republice Łotewskiej, Republice Estońskiej, Republice Węgierskiej, Republice Malty lub Republice Cypryjskiej,

13) 1 stycznia 2007 r. w Republice Bułgarii lub Rumunii,

14) 1 lipca 2013 r. w Republice Chorwacji

 

- oraz do dyplomu, świadectwa lub innego dokumentu dołączone zostało zaświadczenie wydane przez właściwe organy państwa członkowskiego Unii Europejskiej, potwierdzające, że osoba posługująca się tymi dokumentami wykonywała w tym państwie zawód farmaceuty przez okres co najmniej trzech kolejnych lat w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających wydanie zaświadczenia.

oraz

Farmaceuta, będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w celu uzyskania dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu farmaceuty, powinien wypełnić wniosek, dostępny na stronie internetowej www.nia.org.pl zakładka „Farmaceuta w UE” i przesłać go do Naczelnej Rady Aptekarskiej (ul. Długa 16, 00-238 Warszawa) wraz z następującymi dokumentami:

Dokumentom składanym w języku innym niż język polski, powinno towarzyszyć tłumaczenie na język polski, dokonane przez tłumacza przysięgłego, natomiast składane kopie dokumentów powinny być uwierzytelnione przez notariusza.

Naczelna Rada Aptekarska nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku przez obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, potwierdza otrzymanie wniosku oraz informuje wnioskodawcę o ewentualnych brakach, wzywając go do ich uzupełnienia.

Na podstawie złożonych dokumentów Naczelna Rada Aptekarska podejmie uchwałę w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu. Przyznanie prawa wykonywania zawodu farmaceuty lub odmowa przyznania nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia złożenia wszystkich niezbędnych dokumentów.

Farmaceuta, w stosunku do którego podjęta została uchwała przez Naczelną Radę Aptekarską o przyznaniu prawa wykonywania zawodu farmaceuty, składa ślubowanie. O terminie ślubowania informuje farmaceutę Naczelna Rada Aptekarska.

Naczelna Rada Aptekarska, niezwłocznie po złożeniu ślubowania wydaje farmaceucie dokument „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty”.

Obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej wykonujący na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej zawód farmaceuty jest wpisywany do rejestru farmaceutów oraz na listę członków wskazanej przez siebie okręgowej izby aptekarskiej, na podstawie przekazanej przez Naczelną Radę Aptekarską uchwały o przyznaniu prawa wykonywania zawodu farmaceuty. Wpis dokonywany jest przez właściwą okręgową radę aptekarską niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wszystkich niezbędnych dokumentów.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. wtorek, 16 lipiec 2019 13:31 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. wtorek, 16 lipiec 2019 13:36 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. wtorek, 16 lipiec 2019 14:00 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. wtorek, 16 lipiec 2019 14:00 Marcin Cholewiński