ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 15 maja 2003 r. w sprawie dotacji z budżetu państwa dla izb aptekarskich

Warszawa, dnia 26 maja 2003 r. Nr 93 poz. 865 )

Na podstawie art. 65 ust. 3 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz. U. z 2003 r. Nr 9, poz. 108) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) kryteria i sposób naliczania wysokości dotacji przyznawanych izbom aptekarskim;

2) tryb przekazywania dotacji.

§ 2. Ustala się kryteria obliczenia wysokości dotacji:

1) liczba wydanych dokumentów "Prawo wykonywania zawodu farmaceuty";

2) wartość jednego zadania związanego z wydaniem dokumentu "Prawo wykonywania zawodu farmaceuty";

3) liczba farmaceutów wprowadzonych do rejestru farmaceutów;

4) wartość jednego zadania związanego z wpisem danych farmaceuty do rejestru i zmianą tych danych;

5) liczba zakończonych postępowań prowadzonych przez rzecznika odpowiedzialności zawodowej;

6) wartość jednego zadania związanego z zakończonym postępowaniem w sprawach odpowiedzialności zawodowej;

7) liczba zakończonych postępowań przed sądem aptekarskim;

8) wartość jednego zadania związanego z zakończonym postępowaniem w sprawach odpowiedzialności zawodowej przed sądem aptekarskim.

§ 3. 1. Dotacja dla izb aptekarskich naliczana jest jako iloczyn jednostkowej wartości zadań i ich liczby.

2. Dotacja naliczana jest w terminach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminu opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na dany rok budżetowy.

3. Wartość jednostkowa czynności ustalana jest corocznie w drodze negocjacji ministra właściwego do spraw zdrowia z okręgowymi izbami aptekarskimi i z Naczelną Izbą Aptekarską.

§ 4. 1. Podstawę przekazania dotacji stanowi umowa zawarta pomiędzy ministrem właściwym do spraw zdrowia a izbą aptekarską o przekazaniu dotacji ze środków publicznych na realizację czynności, o których mowa w art. 65 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich, w danym roku i sposobu jej rozliczenia.

2. Środki finansowe na czynności będą przekazywane w terminie do 14 dni od daty zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw zdrowia złożonych przez izby aptekarskie kwartalnych sprawozdań z liczby wykonywanych czynności, o których mowa w art. 65 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich.

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2, za czwarty kwartał obejmuje faktyczne wykonanie zadań w okresie od 1 października do 30 listopada danego roku oraz przewidywane wykonanie zadań za okres od 1 grudnia do 31 grudnia danego roku.

4. Izby aptekarskie, w ciągu 30 dni od zakończenia realizacji czynności w danym roku, składają sprawozdania finansowe z wykonania tych czynności.

§ 5. 1. W 2003 r. dotacje dla izb aptekarskich nalicza się na zasadach obowiązujących w 2002 r.

2. Dotacje dla izb aptekarskich w 2003 r. przekazuje się w dwóch równych transzach; pierwsza transza - w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy pomiędzy ministrem właściwym do spraw zdrowia a izbą aptekarską o przekazaniu w 2003 r. dotacji ze środków publicznych na realizację czynności, o których mowa w art. 65 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach ap

tekarskich i sposobu jej rozliczenia, druga w terminie do dnia 15 lipca 2003 r.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: L. Sikorski

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej
- zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania
Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833).

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 00:46 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 00:50 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 00:51 Marcin Cholewiński