ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego koniecznego do wykonywania zawodu farmaceuty na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz egzaminu z języka polskiego.


(Warszawa, dnia 18 grudnia 2002 r. Dz. U. Nr 219, poz. 1846)

 

Na podstawie art. 4f ust. 5 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz. U. Nr 41, poz. 179 i Nr 105, poz. 452, z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 126, poz. 1382 oraz z 2002 r. Nr 141, poz. 1181 i Nr 153, poz. 1271) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zakres znajomości języka polskiego w mowie i w piśmie niezbędny do wykonywania zawodu farmaceuty obejmuje:

1) rozumienie tekstu pisanego, a w szczególności korzystanie z fachowej literatury i piśmiennictwa farmaceutycznego oraz przepisów regulujących wykonywanie zawodu farmaceuty w Rzeczypospolitej Polskiej;

2) porozumiewanie się z pacjentami, farmaceutami, lekarzami i przedstawicielami innych zawodów medycznych, a w szczególności poprawne udzielanie przystępnych i zrozumiałych dla pacjenta porad i informacj

i oraz czynne uczestniczenie w naradach i szkoleniach zawodowych;

3) pisanie zgodnie z zasadami ortografii, a w szczególności poprawne prowadzenie dokumentacji związanej z obrotem produktami leczniczymi i innej dokumentacji.

§ 2.

1. Egzamin potwierdzający znajomość języka polskiego, zwany dalej "egzaminem", przeprowadza Naczelna Rada Aptekarska, na wniosek cudzoziemca po uiszczeniu przez niego opłaty, o której mowa w § 8 pkt 1.

2. Naczelna Rada Aptekarska zawiadamia cudzoziemca o terminie i miejscu składania egzaminu, nie później niż na 14 dni przed jego terminem.

§ 3.

1. Egzamin przeprowadza 4-osobowa komisja egzaminacyjna, powołana przez Naczelną Radę Aptekarską, w której skład wchodzi trzech farmaceutów, w tym jeden farmaceuta posiadający stopień naukowy doktora nauk farmaceutycznych, oraz osoba posiadająca wykształcenie wyższe na kierunku filologia polska.

2. Komisja egzaminacyjna działa na podstawie regulaminu organizacyjnego opracowanego przez komisję i zatwierdzonego przez Naczelną Radę Aptekarską.

3. Komisja egzaminacyjna ustala maksymalną liczbę punktów możliwą do uzyskania z każdego sprawdzianu stanowiącego część egzaminu, z zastrzeżeniem § 4 ust. 2.

§ 4.

1. Egzamin, z zastrzeżeniem ust. 2, składa się z czterech części, które obejmują:

1) część A - sprawdzian pisemny - obejmujący dyktando odtwarzane z nośnika magnetycznego lub elektronicznego;

2) część B - sprawdzian testowy - obejmujący rozumienie tekstu mówionego odtwarzanego z nośnika magnetycznego lub elektronicznego;

3) część C - sprawdzian ustny - obejmujący umiejętność czytania i zrozumienia tekstu;

4) część D - sprawdzian praktyczny - obejmujący umiejętność symulowanego udzielania porad pacjentom, a w szczególności poprawnego formułowania pytań i wypowiedzi na podstawie wybranych problemów farm

aceutycznych.

2. W odniesieniu do cudzoziemca, który legitymuje się dokumentem potwierdzającym ukończenie studiów na kierunku farmacja w Rzeczypospolitej Polskiej, egzamin obejmuje jedynie sprawdzian praktyczny, o którym mowa w ust. 1 pkt 4.

§ 5.

1. Podstawą zaliczenia egzaminu jest zaliczenie każdej jego części, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Podstawą zaliczenia każdej części egzaminu jest liczba punktów uzyskana z poszczególnych sprawdzianów, która musi przekroczyć połowę ogólnej sumy punktów przewidzianych dla każdej części egzaminu.

3. Podstawą zaliczenia egzaminu, o którym mowa w § 4 ust. 2, jest liczba punktów przewidzianych dla sprawdzianu praktycznego, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 4.

4. Cudzoziemiec, który nie zaliczył egzaminu, może ponownie przystąpić do egzaminu, o którym mowa w § 4, w zakresie obejmującym niezaliczony sprawdzian.

5. Cudzoziemcowi, który zaliczył egzamin, Naczelna Rada Aptekarska wydaje zaświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia.

§ 6.

Wyniki egzaminu podaje się do wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Naczelnej Rady Aptekarskiej listy osób wraz z liczbą wymaganych i uzyskanych punktów, w tym punktów z każdej części egzaminu.

§ 7.

1. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół przebiegu egzaminu, który podpisują wszyscy członkowie komisji egzaminacyjnej.

2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, zawiera między innymi szczegółowe wskazanie liczby punktów uzyskanych przez zdających egzamin.

§ 8.

Opłaty za egzamin wynoszą:

1) 7,5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" - za przeprowadzenie każdej części egzaminu, o której mowa w § 4 ust. 1;

2) 15% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" - za przeprawadzenie egzaminu, o którym mowa w § 4 ust. 2.

§ 9.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: M. Łapiński

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie,
na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu
działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833).

 

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 10 grudnia 2002 r. (poz. 1846)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(pieczątka Naczelnej Rady Aptekarskiej)

 

Zaświadczenie o zdaniu egzaminu ze znajomości języka polskiego

Pan (Pani) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .syn (córka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(imię ojca)

urodzony (a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(data i miejsce urodzenia)

zdał (a) egzamin z języka polskiego przed komisją egzaminacyjną, powołaną przez Naczelną Radę Aptekarską na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego koniecznego do wykonywania zawodu farmaceuty na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz egzaminu z języka polskiego

(Dz.U. Nr 219, poz.1846).

 

Pieczęć okrągła

Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 (miejscowość i data)

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 00:29 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 00:36 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 00:37 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 00:39 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 00:52 Marcin Cholewiński