Informacja dla osób z państw Unii Europejskiej ubiegających się o automatyczne uznanie kwalifikacji zawodowych w zakresie farmacji


Dyrektywy europejskie dotyczące swobodnego przemieszczania się farmaceutów w Unii Europejskiej (85/432/EEC, 85/433/EEC i 2001/19/EC) umożliwiają automatyczne zarejestrowanie się farma-ceuty w Polsce (pod warunkiem spełnienia warunków niezbędnych dla zarejestrowania się), jeżeli dana osoba:

1. posiada obywatelstwo państwa członkowskiego UE, oraz
2.a. posiada dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu farmaceuty, wydany przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, zgodny z wymogami Dyrektywy 85/432/EEC, wyszczególniony w Aneksie (dawniej Artykule 4) Dyrektywy 85/433/EEC znowelizowanej przez Dyrektywę 2001/19/EC i wymieniony w Aneksie 11 Traktatu Akcesyjnego,

lub

2.b. posiada dyplom, świadectwo lub inny dokument wydany przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, jeżeli kształcenie zostało rozpoczęte przed dniem:

- 1 października 1987 r. w Królestwie Belgii, Królestwie Danii, Republice Federalnej Niemiec, Republice Greckiej, Królestwie Hiszpanii, Republice Francuskiej, Republice Irlandii, Wielkim Księstwie Luksemburga, Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Republice Portugalii i Królestwie Niderlandów;
- 11 marca 1990 r. w byłym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w przypadku Repu-bliki Litewskiej;
- 3 października 1990 r. w byłej Niemieckiej Republice Demokratycznej;
- 25 czerwca 1991 r. w byłej Jugosławii w przypadku Republiki Słowenii;
- 20 sierpnia 1991 r. w byłym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w przypadku Re-publiki Estońskiej;
- 21 sierpnia 1991 r. w byłym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w przypadku Re-publiki Łotewskiej;
- 1 stycznia 1993 r. w byłej Czechosłowacji,
- 1 listopada 1993 r. w Republice Włoskiej,
- 1 stycznia 1994 r. w Republice Austrii, Republice Finlandii, Królestwie Szwecji, Królestwie Norwegii i Republice Islandii;
- 1 maja 1995 r. w Księstwie Lichtensteinu;
- 1 czerwca 2002 r. w Konfederacji Szwajcarskiej;
- 1 maja 2004 r. w Republice Czeskiej, Republice Słowackiej, Republice Słowenii, Republice Litewskiej, Republice Łotewskiej, Republice Estońskiej, Republice Węgierskiej, Republice Malty lub Republice Cypryjskiej oraz do dyplomu, świadectwa lub innego dokumentu dołączone zostało zaświadczenie wydane przez odpowiednie władze lub organizacje państwa członkowskiego Unii Europejskiej potwierdza-jące, że osoba posługująca się tymi dokumentami wykonywała zawód farmaceuty przez okres co najmniej trzech kolejnych lat z pięciu lat bezpośrednio poprzedzających wydanie zaświadczenia.

Farmaceuta, będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w celu uzyskania dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu farmaceuty winien wypełnić załączony wniosek i przesłać go do Naczelnej Rady Aptekarskiej, (ul. Długa 16, 00-238 Warszawa, tel./fax 48 22 635 06 70, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) wraz z następującymi dokumentami:

1. kopią paszportu lub innego dowodu tożsamości,
2. dyplomem lub uwierzytelnioną notarialnie kopią dyplomu farmaceuty,
3. zaświadczeniem kompetentnych władz potwierdzającym, że kwalifikacje wnioskodawcy są wymie-nione w aneksie do Dyrektywy 85/433/EEC oraz
- że są zgodne są z wymaganiami art. 2 Dyrektywy 85/432/EEC lub
- wnioskodawca był zatrudniony przy wykonywaniu działalności określonych w art. 1 ust. 2 Dy-rektywy 85/432/EEC poprzez co najmniej trzy kolejne lata z pięciu poprzedzających wydanie zaświadczenia (a zatem spełnia wymogi art. 6 Dyrektywy 85?433/EEC – „prawa nabyte”),
4. prawem wykonywania zawodu wydanym przez kompetentne władze państwa, którego wnioskodawca jest obywatelem, jeżeli w państwie tym taki dokument obowiązuje,
5. zaświadczeniem kompetentnych władz lub organizacji, że wnioskodawca nie został pozbawiony prawa wykonywania zawodu lub nie zostało mu ono zawieszone.
6. orzeczeniem lekarskim o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie zawodu farmaceuty. Jeżeli w państwie wnioskodawcy tego rodzaju dokument nie jest wymagany, za wystarczające uważa się dokument wydany w tym państwie odpowiadający dokumentowi wydawanemu w Rzeczypospolitej Polskiej. Świadectwo to zachowuje ważność przez okres 3 miesięcy od daty wystawienia.
7. kopiami dokumentów potwierdzających posiadanie stopnia lub tytułu naukowego albo specjalizacji (dobrowolnie),
8. oświadczeniem wnioskodawcy o pełnej zdolności do czynności prawnych,
9. oświadczeniem wnioskodawcy o znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania zawodu farmaceuty.

Dokumentom składanym w języku innym niż polski winno towarzyszyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego, natomiast kopie dokumentów powinny być uwierzytelnione notarialnie.

Po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów NRA zaprosi wnioskodawcę na rozmowę, której celem będzie zakończenie procesu uznania kwalifikacji i uiszczenie opłaty rejestracyjnej w wysokości ....... złotych.
Na podstawie złożonych dokumentów Naczelna Rada Aptekarska podejmie uchwałę w sprawie stwierdza prawa wykonywania zawodu i wydaje dokument „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty”. Stwierdzenie prawa wykonywania zawodu farmaceuty lub odmowa stwierdzenia nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia złożenia wszystkich niezbędnych dokumentów.

Na podstawie tej uchwały wnioskodawca zostanie wpisany do rejestru farmaceutów i na listę członków wskazanej przez siebie okręgowej izby aptekarskiej niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wszystkich niezbędnych dokumentów. 3 miesięczny termin ulega zawieszeniu, nie dłużej jednak niż na 3 miesiące w przypadku uzasadnionych wątpliwości dotyczących autentyczności dyplomów, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu farmaceuty lub załączonych dokumentów, które wymagają po-twierdzenia autentyczności przez odpowiednie władze lub organizacje danego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Od negatywnej uchwały Naczelnej Rady Aptekarskiej wnioskodawca może złożyć skargę do sądu administracyjnego.

* Dotyczy także obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandii, Księstwa Lichtenstein, Norwegii oraz Konfederacji Szwajcarskiej

UWAGA ! Podane powyżej informacje nie dotyczą dyplomów państw niebędących członkami Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, których uznawanie następować będzie według dotychczasowych zasad.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 07:01 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 07:03 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 07:08 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 07:10 Marcin Cholewiński