Rejestry Naczelnej Izby Aptekarskiej

  

Naczelna Izba Aptekarska prowadzi następujące rejestry:

- Rejestr potwierdzeń prawa wykonywania zawodu farmaceuty na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w odniesieniu do obywateli państwa członkowskiego Unii Europejskiej

- Rejestr ukaranych
________________
Podstawa prawna:
Ustawa o izbach aptekarskich z dnia 19 kwietnia 1991 roku
(tekst jednolity Dziennik Ustaw Nr 9 z 2003 roku poz.108 z późn.zm.).


Art. 4b.


1. Prawo wykonywania zawodu farmaceuty w odniesieniu do obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej stwierdza Naczelna Rada Aptekarska, jeżeli osoba ta:

  1. posiada dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji uprawniających do wykonywania zawodu farmaceuty, wydany przez państwo członkowskie Unii Europejskiej
  2. spełnia wymagania określone w art. 4 pkt 2 i 3;
  3. złoży oświadczenie, że posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania zawodu farmaceuty.Art. 60.


1. Naczelna Rada Aptekarska prowadzi rejestr ukaranych.
2. Informacji o ukaraniu udziela się organom izb aptekarskich oraz osobom i instytucjom posiadającym lub mogącym wykazać interes prawny w uzyskaniu takich informacji.
2a. Informacji o ukaraniu okręgowa izba aptekarska jest obowiązana, na wniosek odpowiedniego organu, udzielić również właściwym władzom państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Rzeczpospolita Polska.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 05:41 Marcin Cholewiński
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 grudzień 2018 05:50 Marcin Cholewiński